تعارض مدل‏های توسعه غربی با تحقق "عدالت و پیشرفت"

آنچه در پی می‏آید درآمدی کوتاه است بر تعارض مدل تری گپس (مدل‏های توسعه غربی) با تحقق "عدالت و پیشرفت توأمان" :

 

نویسنده: حجةالاسلام علی کشوری

مقدمه

دهه چهارم انقلاب اسلامی آغاز شده است. در این دهه نیز مانند دهه های گذشته هویّت اسلامی انقلاب که در تقابل بنیادین با هویّت مدرن استکبار جهانی قراردارد مورد تهاجم همه‏جانبه استکبار قرار خواهد گرفت و انتظار از تمدن مدرنیته برای تعامل با انقلاب اسلامی که مبانی تمدن استکباری مدرنیته را به چالش کشیده است انتظاری غلط است.

تأمین منافع ملّی در چنین شرایطی به تبیین تفصیلی چگونگی تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی وابستگی تامّ دارد و تعریف چگونگی تحقق منافع ملّی بدون ملاحظه عامل بیرونی و مزاحم و چگونگی کنترل آن تعریفی ذهنی و غیر کاربردی می‏باشد. به عبارت دیگر تعیّن عینی منافع ملّی جمهوری اسلامی در توجه جدّی به بسترهای نفوذ تمدن استکباری مدرنیته در هویّت اسلامی انقلاب قابل معنا می‏باشد.

مهندسی دین در دنیا

برای تعریف بسترهای نفوذ تمدن استکباری مدرنیته در هویّت انقلاب اسلامی، راه پیش رو «تئوریزه کردن انقلاب اسلامی» است. ”تئوریزه کردن انقلاب اسلامی“ ـ به معنای ارائه درکی تفصیلی از چگونگی ”مهندسی دین در دنیا“ ـ به تبیین تفصیلی الگوی اداره جامعه بر مبنای دین می‏انجامد. ارائه درکی تفصیلی از مفهومِ اداره سیاست،فرهنگ و اقتصاد یک جامعه بر مبنای دین به وجدان عمومی؛ حساسیت مردمی نسبت به موضوع به‏کارگیری الگوهای غربی در اداره جامعه دینی ارتقاء می دهد و این به معنای ارتقای مصونیت جامعه در مقابل مدرنیته و حذف نرم یا هدایت نیروهای حامی غرب در درون جمهوری اسلامی می‏باشد. تجربه جمهوری اسلامی در به‏کارگیری نسبی الگوهای غربی در دوران سازندگی و اصلاحات، کارکرد الگوهای توسعه غربی در بستر سازی برای ورود ارزش‏های غربی به جامعه و نفی ارزش‏های دینی را بیش از گذشته تبیین نموده است.

الگوهای توسعه غربی که با پیش‏فرض‏ها و تعاریف مادی از انسان و جامعه و  تاریخ به تدریج پسند اجتماعی انسان‏ها را با ارزش‏های و آرمان‏های غربی هماهنگ می‏نماید همان بسترهای نفوذ استکبار در فضای گفتمانی انقلاب اسلامی می‏باشند. معنای تحلیل فوق این است که علاوه بر ضرورت توجه به مفهوم خودی و غیر خودی در صحنه سیاست توجه نخبگان جامعه به تغییر تدریجی آرمانهای انقلاب از پایگاه ”فرهنگ حاکم بر الگوهای توسعه“ نیز لازم است. به عبارت دیگر لازم است که نخبگان سیاسی و فکری جامعه موضوع اصلی توجه خود در برنامه‏ریزی کشور را از موضوعات فعلی به عناوین موضوعات سلطه فرهنگی غرب تغییر دهند و فضای گفتمانی جامعه را به این سمت هدایت نمایند.

اقدام اصولی ولی فقیه در قرار داردن موضوع ”عدالت و پیشرفت توأمان“ به عنوان موضوع محوری گفتمان دهه چهارم انقلاب اسلامی - که برای تحقق آن طراحی الگوی پیشرفت اسلامی را به نخبگان حوزوی و دانشگاهی و به قوای سه‏گانه سفارش داده‏اند. – از این زاویه تحلیلی استرات‍ژیک می یابد و توجه جدّی نخبگان فکری، مردم و مسئولین به آن موضوع خطر انحلال انقلاب اسلامی را در دهه چهارم انقلاب منتفی می‏سازد.

نتیجه آنکه :

تحقق ”عدالت و پیشرفت توأمان“ از طریق تولید مدل اسلامی - در دهه چهارم انقلاب دارای ابعادی سه‏گانه در ادبیات انقلاب می‏باشد. راه‏اندازی مطالبه دائمی مردمی آرمانهای انقلاب در کنار اندیشه ورزی برای تبیین اقتضائات تحقق آرمانهای انقلاب به محوریت آرمان ”عدالت و پیشرفت توأمان“ در قالب ترسیم الگوی پیشرفت اسلامی ـ ایرانی و هدایت تقنین، اجراء و نظارتِ کشور در دهه چهارم به این سو، با غفلت فعلی نخبگان سیاسی به موضوع گفتمان دهه چهارم انقلاب قابل جمع نیست.

 

گروه: دهه پیشرفت و عدالت توأمان

منبع: اختصاصی ابنا

زمان: 1388/3/3  23:59